GROEP 6
Meester Chris Houwers

                                                                                                                                                                                                                                      
 Info groep 6 basisschool Angela
 
Ook groep 6 is een belangrijk schooljaar:

 • er komt veel nieuwe stof aan bod.
 • er vindt een flinke tempoversnelling plaats.
 • er wordt structureel huiswerk aangeboden.
 • kinderen gaan vanaf nu een agenda gebruiken.
 • er wordt een groter beroep op de zelfstandigheid van de leerlingen gedaan. (van dagtaak naar weektaak)
 • sinds vorig jaar werken we met GYNZY I-pads als hulpmiddel bij vooral rekenen en spelling.
 
De volgende vakken komen aan bod:

Op dit moment zijn we bezig met de methode STAAL. Dit is nog in een uitprobeerfase.
Meer info hierover volgt nog

  
Technisch en begrijpend lezen:      Estafette lezen
                                                        Nieuwsbegrip XL
                                                        Leesboeken
Elke dag lezen de kinderen aan het begin van elke schooltijd , 10 minuten zelfstandig in hun leesboeken
 
Rekenen:                                             Methode: De wereld in getallen
De wereld in getallen is opgebouwd via de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elk onderwerp wordt eerst tijdens de instructie behandeld, zo vaak als nodig is. Daarna komt het onderwerp terug bij het zelfstandig oefenen en wordt het uiteindelijk door de kinderen zelfstandig ingeoefend en toegepast. Het oefenen en herhalen is een sterk punt van de methode. Voor alle onderwerpen is er een langdurige herhalingsperiode.
Ook is er veel aandacht voor het automatiseren van de optel- en aftreksommen en de tafels van vermenigvuldiging en de deeltafels.
Alle opgaven voor zelfstandig werken zijn ondergebracht in een weektaak. Ieder kind zorgt ervoor dat de eigen weektaak wordt afgerond door er dagelijks aan te werken.
In de methode wordt gedifferentieerd binnen de groep en binnen een lesblok. De kinderen werken op hun eigen niveau zelfstandig.
Dit kan zijn op:
 • minimumniveau * (verlengde instructie)
 • basisniveau **      (korte of verlengde instructie)
 • plusniveau ***     (korte instructie)  of een combinatie van niveaus
 
De leerstof die in groep 6 aan de orde komt:
 • oriëntatie in de getallen tot en met 10.000
 • optellen en aftrekken (ook cijferend)
 • vermenigvuldigen en delen
 • geld
 • tijd: (klokkijken digitaal en analoog, jaarkalender)
 • meten: lengte: mm, cm, dm, m, hm en km, inhoud: ml, cl, dl en l, oppervlakte, omtrek, gewicht
 • meetkunde: bouwsels met plattegronden en hoogtegetallen, wat ziet een fotograaf?, introductie windroos en windrichtingen
 • diversen: plattegrond en schaal, introductie veldcoördinaten, diagrammen: staafdiagram, cirkeldiagram en verhoudingen
 
 
Schrijven:                                        Methode: Pennenstreken
 
Redzaamheid/gezond gedrag:          Methode: Pestvrij
                                                                                             Leefstijl
                                                                                             Verkeerskrant
 
Aardrijkskunde / Geschiedenis en Natuur:                        
 
Methode:  Blink, deze methode is nog redelijk nieuw en hierbij zijn kinderen veel onderzoekend bezig.                                                   
 
Tekenen/ handvaardigheid:                    Allerlei opdrachten met verschillende materialen.
 
Muziek/dans/ drama:                               Afwisselend door leerkracht en vakleerkracht
 
Godsdienst                                                Methode: Trefwoord en Pastoor Kanke komt regelmatig in de klas een onderwerp behandelen.
 
Lichamelijke oefening:
We proberen alle aanwezige materialen, in de gymzaal aanwezig, aan bod te laten komen. En ook allerlei spellen komen aan bod.
 
Onze gymles is op dinsdag , we gaan  dan met de bus naar de Bandert.
 
Geen gymspullen meegenomen , betekent niet meedoen !
 
 
 
Huiswerk:
De kinderen krijgen nu regelmatig huiswerk mee naar huis.
 • Dinsdag: begrijpend lezen via www. nieuwsbegrip.nl
 • Woensdag: rekenhuiswerk.  
 • Donderdag: spelling (meestal via BLOON)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl