GROEP 6
Meester Chris Houwers

                                                                                                                                                                                                                                      
 Info groep 6 basisschool Angela
 
Ook groep 6 is een belangrijk schooljaar:

 • er komt veel nieuwe stof aan bod.
 • er vindt een flinke tempoversnelling plaats.
 • er wordt structureel huiswerk aangeboden.
 • kinderen gaan vanaf nu een agenda gebruiken.
 • er wordt een groter beroep op de zelfstandigheid van de leerlingen gedaan. (van dagtaak naar weektaak)
 • sinds vorig jaar werken we met GYNZY I-pads als hulpmiddel bij vooral rekenen en spelling.
 
De volgende vakken komen aan bod:

Op dit moment zijn we bezig met de methode STAAL. Dit is nog in een uitprobeerfase.
Meer info hierover volgt nog

 
In voorgaande jaren werkten we met:
Nederlandse taal:                                                         Methode: Taalverhaal
Op basisschool Angela gebruiken we de methode Taalverhaal.
Taalverhaal bestaat uit 2 gedeeltes: Taal en Spelling.
Taalverhaal Taal is een methode voor groep 1 tot en met 8.
Taalverhaal Taal
Taalverhaal sluit aan bij de communicatieve en sociale rol die taal heeft. Dat ziet u terug in de praktische en inhoudelijke uitwerking van de methode. En of het nu gaat om taalsterke of minder sterke leerlingen, bij Taalverhaal krijgen ze allemaal de aandacht die ze nodig hebben.
Sterke punten
• communicatief: authentiek en functioneel
• strategisch: procesgericht
• interactief onderwijs
• transfer tussen leerlijnen onderling
• veel aandacht voor woordenschat
Structuur van een leerjaar
Taalverhaal deelt een leerjaar in 5 blokken van 7 weken.
De blokken hebben ieder jaar een vaste thema-inhoud:
Blok 1: kennismaking met de hoofdpersonen en met de omgeving in het verhaal
Blok 2: kunst en cultuur
Blok 3: natuur en techniek
Blok 4: andere landen
Blok 5: andere tijden
In een blok worden 4 hoofdstukken behandeld. Elk leerjaar heeft dezelfde structuur: in de eerste 3 hoofdstukken van een blok wordt theorie aangeboden en toegepast, in het vierde en laatste hoofdstuk van een blok wordt de voorgaande lesstof van het blok herhaald. Elk hoofdstuk bestaat uit 8 lessen. Het verhaal uit de eerste les van een hoofdstuk vormt de rode draad in de volgende lessen.
De leuke en functionele verhaallijn loopt door de blokken maar ook door de leerjaren heen.
Als leerlingen naar een volgende groep gaan, gaat er altijd één van de hoofdpersonages uit het verhaal met ze mee. Het doorlopende verhaal komt terug in hoorspelen, voorleesverhalen en teksten.
 
Taalverhaal Spelling
Taalverhaal Spelling is een functionele spellingmethode voor groep 4 tot en met 8. Oefeningen zijn zo mogelijk toepassingsgericht en leerlingen oefenen woorden in een rijke context. Ze worden aangewend kritisch naar hun eigen spelling te kijken. Niet alleen in de spellingles, maar ook daarbuiten.
Sterke punten
• functioneel: toepassingsgericht • aansprekend door liedjes en spelletjes
• auditief: uitgaand van het gehoor • contextrijke oefeningen
• werken aan een 'spellinggeweten' • strategisch: stapsgewijs komen tot de
• aansluiting bij Taalverhaal Taal juiste spelling
• ook extra stof voor spellingsterke leerlingen
Structuur van een leerjaar
Taalverhaal Spelling kent net als Taal voor ieder jaar een indeling in 5 blokken van elk 7 weken.
Week 3 en 6 = week met signaleringsdictee en remediering.
De woorden in de woordpakketten zijn ingedeeld naar spellingprobleem.
Er zijn vier hoofdcategorieën:
Meerlettergrepige woorden moeten eerst geknipt worden;
- luister: Schrijf het woord zoals je het hoort
- onthoud: Kijk goed. Onthoud hoe je het schrijven moet
- ook-zo: Schrijf dit stukje altijd zo, ook al klinkt het anders
- regel: Let op! Pas de regel toe.
Voor elke subcategorie wordt een specifieke schrijfaanwijzing gegeven.
Werkwoorden (vanaf groep 6)
Voor werkwoordspelling wordt een schema gegeven met hulpvragen, zodat de leerling de juiste spellingregels toepast. In groep 6 wordt dit schema opgebouwd en gaat het alleen om benoemen.
 
Technisch en begrijpend lezen:      Estafette lezen
                                                        Nieuwsbegrip XL
                                                        Leesboeken
Elke dag lezen de kinderen aan het begin van elke schooltijd , 10 minuten zelfstandig in hun leesboeken
 
Rekenen:                                             Methode: De wereld in getallen
De wereld in getallen is opgebouwd via de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elk onderwerp wordt eerst tijdens de instructie behandeld, zo vaak als nodig is. Daarna komt het onderwerp terug bij het zelfstandig oefenen en wordt het uiteindelijk door de kinderen zelfstandig ingeoefend en toegepast. Het oefenen en herhalen is een sterk punt van de methode. Voor alle onderwerpen is er een langdurige herhalingsperiode.
Ook is er veel aandacht voor het automatiseren van de optel- en aftreksommen en de tafels van vermenigvuldiging en de deeltafels.
Alle opgaven voor zelfstandig werken zijn ondergebracht in een weektaak. Ieder kind zorgt ervoor dat de eigen weektaak wordt afgerond door er dagelijks aan te werken.
In de methode wordt gedifferentieerd binnen de groep en binnen een lesblok. De kinderen werken op hun eigen niveau zelfstandig.
Dit kan zijn op:
 • minimumniveau * (verlengde instructie)
 • basisniveau **      (korte of verlengde instructie)
 • plusniveau ***     (korte instructie)  of een combinatie van niveaus
 
De leerstof die in groep 6 aan de orde komt:
 • oriëntatie in de getallen tot en met 10.000
 • optellen en aftrekken (ook cijferend)
 • vermenigvuldigen en delen
 • geld
 • tijd: (klokkijken digitaal en analoog, jaarkalender)
 • meten: lengte: mm, cm, dm, m, hm en km, inhoud: ml, cl, dl en l, oppervlakte, omtrek, gewicht
 • meetkunde: bouwsels met plattegronden en hoogtegetallen, wat ziet een fotograaf?, introductie windroos en windrichtingen
 • diversen: plattegrond en schaal, introductie veldcoördinaten, diagrammen: staafdiagram, cirkeldiagram en verhoudingen
 
 
Schrijven:                                        Methode: Pennenstreken
 
Redzaamheid/gezond gedrag:          Methode: Pestvrij
                                                                                             Leefstijl
                                                                                             Verkeerskrant
 
Aardrijkskunde / Geschiedenis en Natuur:                        
 
Methode:  Blink, deze methode is nog redelijk nieuw en hierbij zijn kinderen veel onderzoekend bezig.                                                   
 
Tekenen/ handvaardigheid:                    Allerlei opdrachten met verschillende materialen.
 
Muziek/dans/ drama:                               Afwisselend door leerkracht en vakleerkracht
 
Godsdienst                                                Methode: Trefwoord en Pastoor Kanke komt regelmatig in de klas een onderwerp behandelen.
 
Lichamelijke oefening:
We proberen alle aanwezige materialen, in de gymzaal aanwezig, aan bod te laten komen. En ook allerlei spellen komen aan bod.
 
Onze gymles is op dinsdag , we gaan  dan met de bus naar de Bandert.
 
Geen gymspullen meegenomen , betekent niet meedoen !
 
 
 
Huiswerk:
De kinderen krijgen nu regelmatig huiswerk mee naar huis.
 • Dinsdag: begrijpend lezen via www. nieuwsbegrip.nl
 • Woensdag: rekenhuiswerk.  
 • Donderdag: spelling (meestal via BLOON)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl