GROEP 8
Meester Wim Jacobs   

                                                                                                                                                              

                                         

Groep 8 basisschool Angela                                                           

 
 
Groep 8 is een belangrijk jaar:           - Voorbereiding op de brugklas.
                                                                       - Goed schooladvies voor het vervolgonderwijs.
                                                                       - Afsluiting basisschoolperiode (8 jaar).
 
Voorbereiding op de brugklas:
 
De volgende vakken komen aan bod:
 
Nederlandse Taal:                                       Methode:       Taalverhaal  
 • Taakoefeningen uit het boek
 • Spelling
 • Ontleden
 • Stellen
 •  

Begrijpend Lezen:                                       Methode:       Nieuwsbegrip

 

Rekenen:                                                      Methode:       Wereld in getallen

 • Getallen en bewerkingen
 • Meten tijd en geld
 • Breuken en procenten
 • Redactiesommen
 

Engels:                                                          Methode:       Take it easy

 
Redzaamheid/Gezond gedrag:                   Methode:       Leefstijl
 
Aardrijkskunde:                                          Methode:       Blink
 
Geschiedenis:                                                           Methode:       Blink  
 
Natuur/techniek/milieu:                              Methode:       Blink
                                                                                              Jeugd -EHBO v.h. Oranje Kruis
Werkstukken:
De werkstukken worden opgegeven aan de hand van actuele thema's, waar we in de klas mee bezig zijn.
Boekbesprekingen:
De kinderen maken van een boek een uitgebreide boekbespreking.
 
Tekenen:                                                       tekenvaardig
 
Handenarbeid:                                             handvaardig
                                                                       Angela Architectuur Project
                                                                       De kinderen bouwen in een groepje een maquette
Muziek:                                                         Methode:       Project vakleerkracht
                                                                                              Musical
Drama:                                                         Methode:       Musical
                                                                                             
Godsdienst:                                                  Thema's behandeld door pastoor
                                                                       Trefwoord
 
Gymnastiek: 
Dinsdag 10.30 - 12.00 uur.
Een gedeelte v.d. lessen bestaat uit oefeningen, waarbij alle materialen in de gymzaal aan bod komen.
Een ander gedeelte v.d. les krijgen de kinderen een spel aangeboden. (honkbal, basketbal, volleybal, trefbal, voetbal, badminton etc.)
 
Groep 8
Er zitten kinderen in de groep met veel niveauverschillen, dit loopt uiteen van:
 • een VMBO niveau (BBL / KBL / GL / TL
 • een HAVO niveau 
 • een VWO niveau
We proberen de kinderen zich op hun eigen niveau te laten ontwikkelen.
Er wordt gewerkt met basisstof en extra stof.
.          
Extra stof:     - Kinderen krijgen extra begeleiding in die onderdelen waar ze moeite mee hebben. (bijv. rekenen / spelling / begrijpend lezen)
                        Deze begeleiding is verwerkt in een groepsplan
                        - Kinderen krijgen verdiepingsstof omdat ze veel meer aankunnen.
                        (bijv. plus groep, wiskunde, topografie, extra computeropdrachten. wereldoriëntatie etc.)
 
Proefwerken:
De kinderen krijgen regelmatig proefwerken waar ze voor moeten leren.
Dit gebeurt bij de volgende vakken:             Aardrijkskunde / Topografie
Geschiedenis
                                                                       Natuur / Techniek / Milieu
                                                                       EHBO
                                                                      
Huiswerk:
De kinderen krijgen  regelmatig huiswerk. Dit is een goede voorbereiding op de brugklas.
Ze krijgen het volgende huiswerk:
 
Maandag:                  begrijpend lezen      
Dinsdag:        spelling / ontleden
Donderdag    tabellen en grafieken
Vrijdag:         Dictee                         De kinderen krijgen een dictee v.d. behandelde   
                                                           woordpakketten
Naast dit vaste huiswerk krijgen de kinderen de geplande proefwerken en werkstukken.
Kinderen die extra hulp nodig hebben kunnen hier eventueel extra huiswerk voor krijgen.
De mogelijkheid bestaat om op maandag- en donderdagmiddag van 15.15 - 16.00 uur, onder begeleiding van de leerkracht, deel te nemen aan de huiswerkklas.
 
Naast deze cognitieve vakken krijgen de kinderen een aantal maatschappelijke projecten / zaken aangereikt.
Voor groep 8 is dat o.a.:
 
- Stichting Gehandicapten Informatie Project Scholen (Zuid Limburg) (september)
- Boomgaard  (De kinderen snoeien o.l.v. het IKL)
- Verslaving (project v.d. GGD)
- Halt project (Social Media, Vuurwerk)
- Scholenproject Fortuna Sittard
- Project "Jong en Oud" (gehele schooljaar)
- Luisteris (gevaren op en rond het spoor)
 
Schooladvies voor het vervolgonderwijs:
 
Voor een goed schooladvies wordt met de volgende zaken rekening gehouden:
 • CITO toetsen uit het LOVS  (groepen 6,7 en 8)
 • FRT en OTIS lijsten
 • Studiehouding (concentratie, doorzettingsvermogen, motivatie, huiswerk)
 • kindkenmerken
 
Het schooladvies is beslist niet alleen gebaseerd op de scores bij de toetsen.
Er zijn dit schooljaar minimaal 3 gesprekken per kind (begin schooljaar, nov/dec. en febr./maart).
De gesprekken zijn in principe met de ouders en het kind samen.
 
Afsluiting basisschool periode:
 • Goede sfeer in de groep waarin de kinderen zich veilig voelen.
 • Naam voor de groep bedenken. (saamhorigheidsgevoel)
 • Acties voor het kamp:            - kalenderactie
 •                                                          - statiegeldflessen
 •                                                               - Open Dag
 • Schoolverlatersdagen in Ellikom.
 • Musical (afscheidsavond)

 
Belangrijke data:
            aug/sept.         informatiegesprekken groep 8
            dec.                 Voorlopig schooladviesgesprekken
13        febr. (donderdag)H. Vormsel
21        febr.               1ste rapport
            febr/maart     Schooladviesgesprekken
25        maart             Open Dag
            maart             Aanmelden kinderen groep 8 voor het vervolgonderwijs
15/16   april               IEP Eindtoets 2020
22 juni t/m 26 juni    Schoolverlaterskamp in Ellikom
9          juli                  Afscheidsavond groep 8
10        juli                  laatste schooldag / 2de rapport
 
 
 
 
                       
 
 
 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl