M.R.  
 

Wat doet zo'n medezeggenschapsraad?
Een MR is er om de belangen van ouders en personeel te behartigen bij het schoolbestuur. Daartoe beschikt de MR over een zogenaamd "advies- en instemmingsrecht". Het schoolbestuur zal bijvoorbeeld advies moeten vragen aan de MR omtrent zaken als een evt. op te stellen of te
wijzigen schoolreglement en wijzigingen van het beleid met betrekking tot besteding van de middelen van de school.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht in zaken als fusering met een andere school en afwijking van de regionale afspraken met betrekking tot de vakanties. Zaken als formatieplan (personeelsbeleid,dus ook 'kinder'-beleid), directiestatuut, de vertrouwenspersoon, pesten op school enz. staan ook op de agenda van de MR-bijeenkomsten.
De MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding. De oudergeleding wordt via een officiële verkiezing gekozen en nemen zitting voor een periode van 3 jaren.

In de afgelopen jaren hebt U beslist gemerkt dat een MR (medezeg­genschapsraad) niet hetzelfde is als een OV. (oudervereniging). Behartigt een MR meer beleidszaken, een oudervereniging is er om daadwerkelijke, praktische zaken uit te voeren.
Een MR functioneert tussen personeel en ouders enerzijds en het schoolbestuur anderzijds.

Mail adres: mr_as@kindante.nl




 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl