Ouderraad 

 

De oudervereniging (OV) is de vereniging van alle ouders/verzorgers van kinderen op basisschool Angela te Echt. De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten als de schoolreis, het sinterklaasfeest, het kerstdiner, carnaval, het paasontbijt en het jaarlijkse eindejaarsfeest. We verdelen de taken in werkgroepen, waarvan de kartrekkers bestaan uit teamleden van school en OV-leden. De oudervereniging heeft tevens als doel ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken, want hoe groter de betrokkenheid van ouders, hoe leuker en beter het is voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hulpouders zijn dan ook altijd welkom!
U bent automatisch lid van de oudervereniging als u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt.
In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de taken en bevoegdheden van de oudervereniging en ouderraad vastgelegd. De oudervereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 12042503.
Ouderraad
Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. Onderstaande personen zijn lid van de ouderraad:
Dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester.
Actieve Leden: De leden van de oudervereniging die actief meedenken ter ondersteuning en hand- en spandiensten verrichten.


De ouderbijdrage
De activiteiten worden bekostigd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage kan de school voor haar kinderen activiteiten organiseren die niet vergoed worden door de overheid. De oudervereniging int ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage.
De vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging wordt besteed aan het organiseren van allerlei activiteiten, o.a.:
Sinterklaasfeest: bezoek van sinterklaas, vergoeding Sint en Pieten, strooigoed voor alle groepen, cadeautjes.
Schoolreis: Kosten vervoer en activiteit, kleine traktatie.
Carnaval: Kosten knutselen/maken thema.
School versieren: Vernieuwing versieringen.
Koningsdag/spelendag: Kosten verfrissend drankje/ijsje.
Kamp groep 8: Bijdrage aan het schoolverlaterskamp.
Kriebelbrigade: Kosten persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen ondervinden.
De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van dit geld wordt door de medezeggenschapsraad vastgesteld na instemming door de oudergeleding van die raad en opgenomen in de schoolgids. In schooljaar 2021-2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 30,00 voor alle groepen. Uw kind zal in oktober hierover een brief mee naar huis krijgen.
Stroomt een kind later in tijdens het schooljaar dan hanteren wij €3,- per maand. Er is ook een mogelijkheid om in termijnen te betalen.

De vereniging
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De leden van de OR vergaderen ca. 6 keer per jaar. Aan het begin van het schooljaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens deze jaarvergadering wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de financiën van het afgelopen schooljaar. Ook de begroting voor het komende schooljaar wordt besproken. In de ALV wordt tevens de hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar definitief vastgesteld en worden de (bestuurs-)leden (her)(ge)kozen. De ALV is altijd openbaar, ouders kunnen indien gewenst tijdens de vergaderingen hun vragen en opmerkingen stellen over activiteiten en financiën.
Zin om mee te doen?
De leden van de oudervereniging vormen samen een leuke groep van enthousiaste ouders. Lijkt het u leuk om meer betrokken te zijn bij de school van uw kind en actief deel te nemen aan de oudervereniging? Neem dan contact met ons op.
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u lid worden van de OV?

U kunt altijd terecht bij de leden van de raad, persoonlijk of via e-mail: or.angela@kindante.nl
Meer informatie of actuele zaken kunt u bekijken op onze website: https://www.ovangelaschool.nl 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl